voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Makerisme.nl

KJdesign

november 2015

 Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Live Workshops

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.  Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en

een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3.  Dag: kalenderdag;

4.  Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/

of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5.  Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om

informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige

raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6.  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van

de overeenkomst op afstand;

7.  Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan

consumenten aanbiedt;

8.  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de

ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot

en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer

technieken voor communicatie op afstand;

9.  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van

een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn

samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Bedrijfsnaam:  KJdesign

Vestigingsadres:  Koolwitjespad 10 – 3192VP Hoogvliet Rt

Telefoonnummer:  +31649777619 (tussen 18:00 en 21:00 uur)

E-mailadres:  KarinJoan@makerisme.nl

KvK-nummer:  K.v.K 24394375

BTW-identificatienummer: NL134893979B01

een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar

en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke

totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene

voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal

voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene

voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig

mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige

lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene

voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op

zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen

op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de

overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene

voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de

consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige

toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds

beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt

dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/

of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het

aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van

afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of

diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en

verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het

bijzonder:

o de prijs inclusief belastingen;

o de eventuele kosten van aflevering;

o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor

nodig zijn;

o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer

de prijs garandeert;

o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik

van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag

dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze

voor de consument te raadplegen is;

o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het

kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst

herstellen;

o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden

gesloten;

o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de

consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment

van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde

voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de

ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het

aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan

de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische

en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en

zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de

ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan

zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang

zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op

grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij

gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere

voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,

schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan

worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten

terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht

gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het

herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze

gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van

meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de

eerste levering.

 Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder

opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag

na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument

aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te

kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht

gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze

mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door

de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave

van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het

aangaan van de overeenkomst.

4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de

ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke

instructies.

 Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten

van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig

mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid

2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in

het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de

consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de

ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling

heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een

bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de

bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden

producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van

veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen

gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed

op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit

dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag

waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,

de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of

bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande

wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de

ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de

wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover

de ondernemer kan doen gelden.

 Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst

nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen

tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,

zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen

uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging

ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,

ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en

recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument

betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich

inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op

duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij

vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een

eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het

moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer

bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde

opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn

van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen

het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen

opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in

een bepaalde periode;

b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van

producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of

vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die

strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden

verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde

overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten

hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van

producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de

consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een

opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar

minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,

nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend

voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode

Duur

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de

overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de

redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur

verzetten.

 Artikel 13 – Betaling

1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde

bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld

in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze

termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een

vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen,

kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de

desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft

plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens

onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke

beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in

rekening te brengen.

 Artikel 14 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt

de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en

duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken

heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf

de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd

vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht

van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan

verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar

is voor de geschillenregeling.

 Artikel 15 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene

voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Live Workshops

 1. Inschrijving geschiedt via het aanmeldingsformulier workshops op de website van Makerisme: www.makerisme.nl
 2. De aanmelding is pas definitief wanneer het volledige cursusbedrag is bijgeschreven op rekening van KJdesign. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van betaling.
 3. Na aanmelding krijgt u een bevestiging van de inschrijving per email.
 4. KJdesign behoudt zich het recht voor om een inschrijving te weigeren zonder opgave van redenen. In dat geval worden de betaalde deelnamekosten per ommegaande geretourneerd
 5. KJdesign is gerechtigd de cursus te verschuiven naar een latere datum bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname, beschikbaarheid van de docent en cursusruimte. Hiervan wordt men voor aanvang van de cursus op de hoogte gesteld. Mocht dit zich voordoen dan heeft men het recht om zonder kosten, mits binnen 48 uur na in kennis te zijn gesteld, te annuleren. Het volledige bedrag voor deelname wordt dan terug gestort.
 6. KJdesign behoudt zich het recht voor om in het cursusprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
 7. Men is niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KJdesign cursusmateriaal op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
 8. Materiaal dat bij de workshop hoort, kan niet worden teruggegeven in ruil voor een bedrag. Indien beschikbaar, mag het materiaal wel worden ingeruild voor materiaal met een gelijke waarde voor aanvang van de workshop. Op deze regel gelden er uitzonderingen waaronder het werkboek: deze kan niet worden ingeruild. Vraag voor aanvang van de workshop naar de mogelijkheden. 
 9. Indien men een inschrijving wil annuleren geldt de volgende regeling:
 • – een plaatsvervanger mag te allen tijde gestuurd worden, mits hiervan voor aanvang van een cursus melding is gemaakt;
 • – terugbetaling voor deze workshop is alleen maar mogelijk indien dit schriftelijk (per email of brief) verzocht is en er een betaalde inschrijving op de reservelijst staat en KJdesign schriftelijk geantwoord heeft, dat het bedrag om deze reden terug gestort zal worden. 
 • – deelname aan de workshop op een latere datum is mogelijk, mits dit minimaal 14 dagen voor aanvang van de workshop is doorgegeven;
 • – wijziging van datum dient altijd schriftelijk per brief, of e-mail te geschieden. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel of e-maildatum.
 • – indien men na aanvang van een workshop de deelname geheel of ten dele stopt, heeft men geen recht op enige terugbetaling van de workshop-kosten;

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele

van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat

deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager.

NextGEN Public Uploader by WebDevStudios

Powered by WishList Member - Membership Software